پیشرفت درسی وتحصیلی
روش های برنامه ریزی وتقویت حافظه و تمرکز و تندخوانی

 
تاريخ : جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰

مقدمه

· در طول سالیان و از ابتدای حیات بشر ، انسان همیشه با تحقیق سروکار داشته است . آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که تحقیقی می تواند راهگشا باشد که بر اساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد.
· 
تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،پیدا کردن ، یافتن ياجستجوی حقیقت آورده شده است. تعاریف به عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوانند. تحقیق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به یک موضوع را نشان می دهد.در جايی دیگر آن را حقیقت پژوهی ناميده اند و گروهی از دانشمندان اینگونه تحقیق را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوالات مندرج در موضوع تحقیق بدست خواهد آمد تعریف کرده اند.
· 
درهرصورت مشخص است که وجه اشتراک در همه این تعاریف جستجوی حقیقت است و حقیقت پک پدیده ذهنی است که با واقعیت ( یعنی وجود عینی ) مطابقت دارد.( هرچند ممکن است این امر در علوم تجربی صحیح باشد لیکن در علوم نظری چنین نیست) به هرحال مانيز در روش تحقیقی که بحث خواهیم کرد بدنبال یافتن حقیقت خواهیم بود. به صورت خلاصه منظور ما از روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رويه ای است که محقق برای جمع آموری حقایق و واقعیت ها دنبال می کند تا سپس آنها را تفسیر ، تبین و اثبات نماید.
· 
جان ديوئی معتقد است:" اولين مرحله تحقيق احساس وجود يک مشکل است؛ به اين معنی که پژوهشگر در کار خويش با مانع يا مشکلی روبرو گرديده است که در حل آن ابهام يا ترديد دارد و نمی تواند در مقابل آن ساکت بماند." بنابراين اين نقطه آغازين در انجام هرگونه پژوهش يا تحقيقی بسيار مهم است و نقش آموزش افراد برای مسئله يابی که در برخی نظام های آموزش و پرورش برآن بسيار تاکيد می شود نيز از همين امر نشات می گيرد. هرچه ضرورت پرسش در هنگام تدريس برای فراگير بيشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را برای طرح سوالات بيشتر فعال سازد می توان انتظار داشت که در آينده نياز به تحقيق و پيشرفت در او ارتقا يابد
· 
اولين مرحله از تقسيم بندی تحقيق را می توان منوط به هدف از انجام تحقيق دانست.بدين صورت که آيا هدف از انجام تحقيق علائق علمی محقق است يا احتياجات عملی . بدين شکل که محقق برای موشکافی در تجربيات خود و ديگران ، کنجکاوی های علمی ويا الهامات وفرضيات علمی محض بدنبال اجرای تحقيق است و يا اينکه هدف کسب اطلاعاتی است که بتواند مشکل يا مسئله فوری را حل نموده ويا زمينه را برای تصميمم گيری در مورد يک موضوع يا مسئله خاص فراهم نمايد. چنانچه هدف اول مد نظر باشد با تحقيق بنيادی يا Basic Research روبرو هستيم که در تعريف آن گفته ميشود: " تحقيقی است که برای گسترش و بسط دانش يا علوم پايه در يک نظام و بخاطر فهم آن طرح ريزی می شود.ممکن است همه يا بخشی از اين دانش در آينده کاربرد داشته باشد ولی معمولا خود محقق در کاربرد نقشی ندارد." اگر چنانچه تحقيق برای هدف دوم انجام شود آنرا تحقيق کاربردی يا AppliedResearch می نامند و در تعريف آن گفته می شود: " اين نوع تحقيق برروی يافتن راه حل مسائل فوری با ماهيت عملی متمرکز می شود و بنابراين اين تحقيقات جنبه عملی داشته و معمولاخود محققين درکاربرد نتايج دخيل می باشند." 

.

انتخاب موضوع


در اين قسمتشما با چگونگی و نحوه انتخاب موضوع آشناخواهيد شد تا بتوانيد پس از مطالعه اين قسمت موضوعی رابرای تحقيق انتخاب نمائيد

اهداف درس
شما درپايان اين قسمتبايد قادر باشيد:
· 
منابعانتخاب موضوع را بشناسيد.
· 
شرايط لازمبرای انتخاب موضوع را بيان نمائيد.
· 
در هنگامارائه موضوع تحقيقويژگی های يکعنوان خوبرا رعايت کنيد.

در قسمت مقدمه گفتيم آغاز يک تحقيق بااحساس وجود يکمشکلهمراه است. در اين مرحله آناحساس بايد به صورت يکپرسش " در آيد و بيان شود. بديهی است اينپرسشهمانگونه که در مثالقسمت قبل گفته شد از مسائل روزمره تا مباحث و فرضياتپيچيده علمی را دربرگيرد. مهم آنست که به شيوه ای علمی وصحيح بيان شود. با در نظر گرفتن دو تقسيم بندی مهم درزمينه علائق علمی و احتياج عملی شما ممکن استتحقيقی بنيادیياکاربردیرا در نظر بگيريد.
· 
برای افراد متخصصمعمولا کارانتخاب موضوع برای تحقيق با مشکل کمتری نسبت به سا يرينانجام می گيرد بويژه دانشجويان که اغلب با وسواس وکلنگری بيشتری به انتخاب موضوع می پردازند.
· 
مهمترين منابعبرای انتخاب موضوع تحقيق به شرح زير می تواند باشد
· 
استفادهاز تجارب :شما به عنوان دانشجو در طول دوران تحصيل با مسائل ومشکلات مختلفی برخورد داشته ايد که هرکدام آنها می تواندموضوعی مناسب برای تحقيق باشد.
· 
استنتاج ازنظريه ها و فرضيه هادر زمينه کار تخصصی شما نظريات و فرضيه های گوناگونیوجود دارد. محقق می تواند با مطالعه دقيق آنها و باابداع فرضيه جديد به يک مطالعه تازه اقدام نمايد.
· 
استفاده ازمتون درسی و مجلات تخصصیسراسر کتب درسی آکنده ازمطالب ارزندهای در مورد موضوعات خاص علمی است.بيان تئوریها و نظريات علمی درکتب درسی و مرجع نيز می تواند زمينهمناسبی برای يافتن موضوع تحقيق باشد. همينطور مجلات علمیو تخصصی در رشته های مختلف علمی تمامابه ارائه گزارشتحقيقات انجام شده می پردازند که خصلت تکرار پذيری تحقيقخود زمينه را برای انتخاب موضوعاتی برای انجام تحقيقفراهم خواهد نمود.
· 
دولت ها ،دانشگاه ها ومؤسسات پژوهشی خصوصی : دربسياری از موارد وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهایمختلف دولتی اقدام به ارائه فهرستی از عناوين پژوهشیمورد نياز خود می کنند که با توجه به تخصص خود می توانيدبه انتخاب موضوع بپردازيد. در دانشگاهها نيز اغلب گروههای آموزشی فهرست عناوين مناسب برای تحقيق در آن گروه راتهيه و در اختيار دانشجويان قرار مي دهند . بتازگی درايران و از سال های قبل در ممالک پيشرفته موسسات خصوصیپژوهشی وجود دارند که انان نيز همه ساله فهرستی ازعناوين تحقيقاتی خود را منتشر می کنند که برای انتخابموضوع و انجام تحقيق مورد استفاده قرار ميگرد. نکته حائزاهميت آنکه اين گونه موسسات ونيز موسسات دولتی در صورتتائيد طرح پژوهشی شما برای انجام تحقيق معمولا سهمی ازهزينه هارا برعهده خواهند گرفت.
· 
مهمترين شرايط برای انتخابموضوع به شرح زير مورد ملاحظه قرارمی گيرد:
· 
قابليتاجراسه شرط نيرویانسانی ماهر ، منابع مالی مناسب و کافی و امکانات مناسببرای انجام هر تحقيقی ضروری است.
· 
تازگیو عدم دوباره کاریتنها در سه وضعيت زير می توانبه انجام تحقيق روی موضوعی که قبلا روی آن کار شده استاقدام کرد
· 
در شرايطزمانی متفاوت
· 
در شرايطجغراقيائی مختلف
· 
درصورت عدمدستيابی به نتايج کافی
· 
تناسب بازمان : تحقيق از نظرزمانی بايد در محدوده ای مناسب صورت پذيرد تا در زمانتعيين شده دستيابی به داده ها و کسب نتايج با مشکلیمواجه نشود.
· 
مناسببودن : دقت کنيد و به دوسوال پاسخ دهيد: وسعتمسئله مورد نظر چقدر است؟ و شدت مسئله به چه ميزان میباشد؟
· 
باصرفه بودن : آيا به لحاظ مفهوم هزينه-اثربخشیتحقيق و انجام هزينه در مورد آن اثربخشی کافی خواهدداشت؟
· 
ملاحظات اخلاقی : از جمله مهمترين شرايط برایانتخاب موضوع عدم تضاد و مواجهه آن با ملاحظات اخلاقیاست. اصولا رفتن به دنبال موضوعاتی که انجام آن بامشکلات و مسائل اخلاقی زياد مواجه باشد توصيه نمی گردددر حيطه توانبخشی بواسطه کار با موضوعات انسانی رعايتاين امر بشدت مطرح است.
· 
علاقمندی ودانش محقق : نياز بهتوضيح نيست که اين هردوبرای انجام هر تحقيقیضروری است و عاملی برای بالارفتن سرعت و کيفيت تخقيق میباشد.
در هنگام نوشتن عنوانبايدخصوصياتی که برای يک عنوان خوب برشمرده می شونددرنظر گرفت . اين موارد عبارتند از:
· 
از کلمات کوتاه ،رسا ودر حد امکان از يک زبان استفاده شود
· 
عبارت گويا باشد وگيج کننده نباشد.ازاختصارات که ممکن است مخفف عباراتمختلفی باشند پرهيز شود.
· 
در تحقيقات توصيفیبيان مکان و زمان تحقيق در عنوان ضرورت دارد.
· 
در عنوان دقيقا" آنچه محقق بدنبال تعيين آن است بيان شود.
· 
سعی شود دامنه تحقيقمحدود در نظر گرفته شود.
· 
عنوان را غير سوالیمطرح نمائيد.
· 
از کلمات مناسبومطلوب استفاده شود.

مروری بر بررسیهای قبلی
در اين قسمتتوضيحاتی پيرامون ضرورت بررسی مطالعاتقبلی و نحوه انجام آن درهنگامتهيه طرح تحقيق تحقيقارائه می گردد .
اهداف درس
شما درپايان اين قسمتبايد قادر باشيد:
· 
دلايل اهميت مرور بر بررسی های قبلی چيست؟ 
· 
چگونهبررسی های قبلی را مرور کنيم؟ 
· 
نحوه بيان مرور بربررسی های قبلی چگونه است؟
· 
برای کسب اطلاعات در زمینه مورد تحقیق می باید به منابع مرجع مراجعه نمود منظور از منابع مرجع هر فرد یا هر چیزی است که به عنوان ماخذ اطلاعات مورد مراجعه قرار می گیرد بویژه آنها که مورد مراجعه فوری قرار می گیرند. کتابهای مرجع معمولا به گونه ای تالیف می شوند که هر کسی می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی و سرعت در آنها پیدا کند. مهمترین منابع دردسترس عبارتند از:
· 
نظرات افراد متخصص و صاحب نظران
· 
منابع منتشر شده
مراجع غیر ادواری شامل:
· 
کتابشناسی ها
· 
دانشنامه ها
· 
فرهنگ ها
· 
دستنامه ها
· 
درسنامه ها
· 
دستور نامه ها
· 
سالنامه ها
· 
اطلس ها
· 
نشان نامه ها
· 
سرگذشت نامه ها
بيان مسأله تحقيق
دراين قسمت شما با نحوه بيان و يا تدوين مسئله تحقيق آشنا می شويد.وظيفه محقق در اين قسمت ارائه مطالبی است تا بدان وسيله گروه آموزشی ويا پژوهشی تصميم گيرنده جهت پذيرش موضوع تحقيق را متقاعد سازد که موضوع انتخاب شده از اهميت و کفايت لازم برای انجام تحقيق برخورداراست.
شما در پايان اين درس بايد قادر باشيد :
· 
چرا بيان مسئله تحقيق مهم است
· 
دربيان مسئله تحقيق چه موضوعاتی بايد مطرح شوند؟ 
· 
نحوه نوشتن " بيان مسئله تحقيق " جگونه است.؟ 

· 
بدنبال پيدا کردن مساله و تدوين پرسش تحقيق لازم است تا به شکلی جزيي تر در مورد مساله وخصوصيات آن و مشکلات ناشی از وجود آن در جامعه اظهار نظر کرد. اين بيانات بايد براساس دانستنی های موجود در منابع علمی نسبت به مساله شکل داده شود.هرچه استناد ها به منابع در اين قسمت بيشتر صورت پذيرد ، پذيرش سهل تر برای تحقيق را نزد تصميم گيرندگان به دنبال خواهد داشت
· 
توصيه می شود تا قبل از نوشتن اين قسمت ، اقدام به تجزيه و تحليۀ مساله کرد. با اين کار نسبت به متغيرهای تاثير گذار بر آن به خوبی آشنا شده و از آنها به هنگام نوشتن می توان استفاده نمود. برای اين کار می توان یکي از روش های موجود را بکاربست

متداولترين روش ها برای تجزيه و تحليل مساله عبارتند از
· 
شبكه علیت 
· 
نمودار درختی 
· 
نمودارشش كلمه ايکه؟ ،کي؟ ،کجا؟ ، چگونه؟ ،چي؟ ،چرا؟ (

برای بيان مساله تحقيق بايد به نكات زير توجه نمود و سعی کرد تا به شيوه ای مناسب موارد زير در متن آورده شود
· 
اطلاعات زمينه اي در مورد موضوع مورد مطالعه 
· 
توصيف دقيق مسأله 
· 
نحوه بروز يا وقوع 
· 
وسعت و شدت مساله و عوارض ناشی از آن در جامعه 
· 
عوامل دخيل در بروز مسأله 
· 
نحوه برخورد فعلي با مساله 
· 
آنچه درمورد راه حل مساله می انديشيد 
· 
فوايد پژوهش و نتايجي که از حل مشكل انتظار مي رود 

اهداف تحقيق


· 
در اين درس شما با نحوه تدوين و ارائه اهداف تحقيق خود آشنا می شويد.

اهداف درس


شما درپايان اين قسمت بايد قادر باشيد:
· 
تعريف هدف و تقسيم بندی انواع آن را بيان کنيد
· 
فوايد و خصوصيات اهداف رامشخص نمائيد
· 
نحوه بيان اهداف را شرح دهيد
· 
برای موضوع تحقيق انتخابی خود هدف اصلی و اهداف جزئی را بنويسيد

اهداف تحقیق


بدنبال نوشتن قسمت بیان مسئله تحقیق لازم است تا اهداف تحقیق را برشماریم. ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که هدف چیست؟ به تعبیر دیگر باید مشخص نمائیم که انتظار داریم از اين مطالعه به چه نتایجی دست پیدا کنیم. درتعریف هدف گفته اند: " هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد تا در آنجا به داوری بپردازد". از سوی دیگر " مقصود و منظور نهایی از تحقیق را نیز هدف دانسته اند."چنانچه اهداف یک تحقیق بخوبی نوشته شود محقق در می یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راههایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راه گشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود.
در تقسيم بندی اهداف تحقیق معمولا" بدین گونه عمل می شود:
اولهدف کلیکه منظور همان موضوع تحقیق است که قصد مشخص نمودن آنرا داریم و به عبارتی آنچه در پایان مطالعه قصد رسیدن بدان را داریم " هدف کلیمعمولا در یک جمله قابل فهم صریح و رسا و مختصر بیان می شود که برای خواننده گویا و قابل فهم است.
در گونه دوماهداف جزئی یا اختصاصیتحقیق بیان می شود. این اهداف از تفسیم یا شکستن " هدف کلیبه اجزای کوچکتر بدست می آیند. اهداف جزئی راه رسیدن به " هدف کلیرا قدم به قدم مشخص می نماید.
تنظیم اهداف چنانچه به خوبی صورت بپذیرد بر متمرکز ساختن مطالعه به جنبه های اساسی آن وجلوگیری کردن از جمع آوری اطلاعاتی که به آنها نیاز وجود ندارد، تاکید می کند
چرا نوشتن اهداف مهم است و چه خصوصياتی بايد داشته باشند:
تنظیم اهداف برای یک مطالعه تحقیقی باید بر اساس ملاکهای مشخص صورت پذیرد که مهمترین آنها عبارتند از:
· 
اهداف قابل حصول باشند. بدین شکل که مقصود و منظور محقق را بطور کامل برساند و توانایی سنجش موضوع را داشته باشد.
· 
اهداف صریح و روشن بیان شوند. هیچگونه ابهامی در هدف قابل قبول نیست باید مشخص شود که دقیقا چه چیزی باید اندازه گیری شود.
· 
اهداف باید قابل اندازه گیری باشند. تحقیق به روش علمی بر پایه اندازه گیری استواراست و بیان اهداف درقالب های قابل اندازه گیری کار مطالعه را ساده تر می سازد.
· 
توصیه می شودبه هنگام تنظیم اهداف اختصاصی ازیک الگوی ویژه استفاده نمائید
· 
هدف یا هدف هایی رابرای تعیین نمودن ارزش کمی موضوع انتخاب کرده و بنویسید.
· 
هدف یا هدف هایی را برای روشنگری در مورد موضوع انتخاب کرده و بنویسید.
· 
هدف یا هدف هایی را برای تعیین علل احتمالی موضوع بنویسید.
· 
در مطالعات کاربردی پیشنهاد می شود که یک هدف کاربردی در زمینه نحوه بکارگیری نتایج بنویسید.

نحوه بیان اهداف موضوعی مهم در نوشتن طرح تحقیق است.اصول زیر می تواند بعنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرند
· 
اهداف رابا استفاده از افعال عملی که برای اندازه گیری و سنجش مناسب هستند بیان نمائيد. (افعال مناسب مانند: تعیین کردن،مشخص نمودن ، مقایسه کردن و افعال نامناسب مانند: درک کردن ، فهمیدن ، اعتقاد داشتن و... )
· 
اهداف واقع بینانه بیان شوند که تحت شرایط کاری بتوان به آنها دست یافت.
· 
اهداف دقیقا از آنچه مطالعه برای آن انجام می شود به صورت منطقی پیروی می کند.
· 
اهداف به زبانی علمی، روشن ، صریح ودقیقاآنچه تصمیم به انجام آن داریم مشخص شود.
فرضيه یا سوالات مهم
در اين قسمت توضیحاتی پیرامون ضرورت داشتن فرضيه و ویژگی های آن و نیز نحوه ارائه سوالات مهم در تحقیق ارائه می گردد . 

اهداف درس


شما درپایان این قسمت باید قادر باشید:
· 
تعريف فرضيه ، انواع آن وخصوصيات يک فرضيه خوب را بیان کنید
· 
توضیح دهید فرضيه هاچگونه روابط بين متغيرها رابيان می کنند؟ 
· 
با ذکر مثال بیان کنید سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟ 
· 
ويژگی ها و نحوه بيان سوالات مهم را مشخص نمائید· 
قدرت تصور در انسان يکی از ويژگيهای مهم می باشد اين قدرت به فرد امکان می دهد تا در مورد موضوعات مختلف بيانديشد، حدس بزند، تصوير ذهنی ايجاد کند و راه حل های مختلف پيشنهاد کند. در تحقيق به روش علمی که حول محور يک مسئله يا مشکل صورت می پذيرد، از اين قدرت تصور و حدس ذهنی برای تدوين يک يا چند فرضيه برای نتيجه تحقيق استفاده می شود. از اين رو می توان فرضيه تحقيق را يک حدس علمی يا پيش داوری دانست که بوسيله ی جمع آوری حقايقی که منجر به قبولی يا رد آن فرضيه می شود مورد آزمايش قرار می گيرد. به عبارت دیگر فرضيه را راه حل پيشنهادی محقق برای مسئله تحقيق و يا نتيجه تحقيق دانسته اند
· 
گاهی اوقات از يک فرمول برای بيان فرضيه استفاده می شود، بدين شکل که:" اگر چنين و چنان رخ دهد چنين و چنان خواهد شد" . اين تعبير ساده و روان به محقق امکان می دهد تا بتواند در جريان تدوين مسئله تحقيق خود، فرضيه ای مناسب که به طور قطعی با کل پژوهش او در ارتباط خواهد بود، بيان نمايدنکته با اهميت در اینجا آن است که محقق بايد دقت نمايد که در جريان انجام تحقيق ، او صرفا" قصد آزمايش فرضيه را دارد نه اثبات آن ، البته چنانچه در پايان تحقيق ،نتايج ، حاکی از اثبات فرضيه او بود می تواند آن موضوع به شکل يک بحث علمی مورد عنايت قرار دهد
در هنگام بيان فرضيه محقق به بررسی روابط بين متغيرها می پردازد. به طور متداول اين بيان به سه شکل صورت خواهد گرفت
§ 
بررسی رابطه علت و معلولی بين دو يا چند متغير
§ 
بررسی همبستگی و شدت آن بين دو يا چند متغير
§ 
بررسی و مقايسه ميزان تفاوت تاثير دو يا چند متغير بر يک يا چند متغير
· 
محقق برای تهيه فرضيه مناسب تحقيق عمدتا از منابع علمی در اختيار خود کمک خواهد گرفت. يافته های علمی قبلی که در زمينه موضوع تحقيق انجام گرفته است يکی از منابع اصلی برای تهيه فرضيه است. همچنين تجربيات شخصی فرد محقق می تواند نقش مهمی را در اين زمينه ايفا نمايد. گاهی اوقات فرضيه هائی مبتنی بر خيال و با مطالب غير علمی، الهامات و پيشنهادات غير عادی هم مطرح می شود که در برخی موارد به نتايج خوبی نيز نائل گرديده است
· 
بيان يک فرضيه ممکن است به شکلی مثبت انجام شود که در آن رابطه بين دو يا چند متغير يا تفاوت بين آنها بصورت احتمالی وبه شکل خبری مثبت بيان می شود.
· 
گاهی در فرضيه منکر وجود رابطه بين متغيرها شده و آنرا به شکل جمله خبری منفی بيان می نمايند
· 
ممکن است در فرضيه موضوع به شکل ضمنی مطرح شود
ملاکهای مختلفی برای يک فرضيه خوب برشمرده اند که مهمترين آنها عبارتند از
§ 
روش ، معين و مشخص 
§ 
داشتن حدود مشخص ،کوتاه و مختصر 
§ 
قابليت اندازه گيری داشتن 
§ 
قابل فهم بودن (تعريف مناسب و خوب
§ 
بيان بر اساس تئوری ها و نظريه های موجود 
مرتبط بودن با عنوان تحقيق 
يک نکته قابل توجه
فرضيه و سوالات مهم عمدتا از اهداف تحقيق حاصل می شود بويژه در مورد سوالات مهم بايد دقت نمود که با دقت در هدف نوشته شده بايد سوالاتی را تهيه نمود که با پاسخ بدانها بتوانيم به هدف موردنظر دست پيدا کنيم. بديهی است در مورد تحقيقات تجربی و تحليلی که معمولا حول يک سوال مشخص و رسيدن به پاسخ آن انجام می شود. فرضيه ما هم در همان مسير و در پاسخ به سوال تحقيق تدوين خواهد شد. نکته حائز اهميت در نوشتن سوالات مهم آن است که بايد دقت نمائيم در حد ضرورت سوالات را مطرح نمائيم


ملاحظات اخلاقی· 
ملاحظات اخلاقي به مجموعه قواعد و دستورالعمل هايي اطلاق مي شود كه به منظور جلوگيري از امكان بروز آسيب به ديگران بايد مورد توجه قرار گيرد. ملاحظات اخلاقي از انتخاب موضوع تحقيق آغاز و تا نوشتن گزارش تحقيق ادامه مي يابد.

گستره اخلاق در پژوهش


· 
در تمامی موارد زیر لازم است مراعات اصول اخلاقی بعمل آید. مواردی که باید رعایت شوند لازم است تا در طرح پژوهشی به صورت مشخص مورد بحث قرار گیرند
· 
حقوق مولفين 
· 
رضايت آگاهانه 
· 
رازداري 

اصول چهارگانه اخلاق در پژوهش


· 
چهار اصل كليدي براي راهنمايي درتصميم‌گيريهاي اخلاقي بشرح زیر می باشد
· 
احترام به فرد و اختیار او Autonomy
· 
سود مندی Beneficence
· 
عدم ضرر رسانی Non-maleficience
· 
عدالت Justice

گزارش تحقيق


چنانچه بعد از اجرای تحقيق يافته ها و نتايج آن گزارش نشود ، گويي اصولا تحقيقی صورت نگرفته است. از اين رو نوشتن گزارش تحقيق و بويژه نوشتن مقاله پژوهشی در اولويت کار محقق است . در اين ميان وفادار ماندن به نتايج حاصله و ذکر منابع مورد استفاده اهميتی دوچندان دارد.
· 
شما درپایان این قسمت باید قادر باشید
· 
چرا گزارش نويسی اهميت دارد؟ 
· 
انواع روش های بيان گزارش تحقيق کدامند؟ 
· 
نحوه نوشتن يک مقاله تحقيقی و پايان نامه تحصيلی چگونه است؟ 
· 
نحوه بيان نقل قول ، زيرنويس ومنابع چگونه بايد باشد؟ 

اجزاي اصلي يك گزارش تحقيق عبارتند از:


· 
صفحه اول ( روي جلد) شامل : نام ، عنوان تحقيق ، مجري يا مجريان ، تاريخ اجرا 
· 
فهرست 
· 
خلاصه يا چكيده ( بين 100 تا 150 كلمه )، شامل : مقدمه،هدف، روش كارو نتيجه 
· 
مقدمه شامل : بيان مسئله ، اطلاعات زمينه اي ، تحليل مسئله ، مروروبررسي هاي قبلي ، اهداف ، روش گرد آوري و تجزيه و تحلیل اطلاعات 
· 
يافته ها شامل : آنچه از اجراي طرح تحقيقي بدست آمده است
· 
بحث ، نتيجه گيري شامل : مهمترين يافته ها ، نقاط قوت و ضعف تحقيق ، محدوديت هاو مشكلاتي كه در گردآوري وجود داشته است ، اشاره كردن يا مقايسه نتيجه اين تحقيق با مطالاعات ديگران و نتيجه گيري نهائي 
· 
پيشنهادات 
· 
فهرست مراجع 
· 
ضمائم و قدرداني ها 

اجزاي اصلي يك مقاله تحقيقي عبارتند از:


· 
عنوان 
· 
مولف
· 
استاد راهنما
· 
کلمات کلیدی 
· 
مقدمه 
· 
چكيده 
· 
مفهوم شناسی
· 
روش شناسی
· 
یافته ها (متن مقاله)
· 
بحث و نتيجه گيري
· 
پی نوشت ها 
· 
فهرست منابع 

اجزای اصلی یک پایان نامه


· 
فصل اول طرح تحقيق 
· -
فصل دوم مرور بر بررسي هاي گذشته 
· -
فصل سوم روش تحقیق 
· 
فصل چهارم نتايج 
· -
فصل چهارم بحث و نتيجه گيري 
· - 
پيوست ها

چاپ این صفحه
برچسب‌ها: متفرقه

ارسال توسط محمد مهدی ماهری

اسلایدر

دانلود فیلم